Wykonujemy:
- pomiary parametrów pętli zwarcia (z wyłącznikami RCD oraz bez)
- badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary rezystancji uziemienia
- niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych
- pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej
- pomiary napięć i prądów AC oraz DC do 1000A
- sprawdzanie kolejności faz

Gwarantujemy wykonanie kompleksowych badań parametrów instalacji elektrycznych
przewidzianych normą PN/IEC 61557

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT POMIARÓW!
1.    Jakie mogą być skutki nie wykonania pomiarów elektrycznych?
- porażenie prądem elektrycznym
- kara pieniężna – może zostać nałożona przez organy kontroli takie jak: Państwową Inspekcje Pracy lub Straż Pożarna
- brak szans na odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - ubezpieczając budynek firmy, dom, czy mieszkanie, większość firm ubezpieczeniowych NIE informuje Państwa o konieczności posiadania aktualnych badań instalacji elektrycznej. Gdy zdarzy się nieszczęście np. pożar i wystąpią Państwo o odszkodowanie... zostaną Państwo poproszeni o aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej. Jeżeli nie mają Państwo takich dokumentów – nie ma szans na odszkodowanie.

2.    Kto może wykonywać pomiary?
Osoba posiadająca uprawnienia , którego dokumentem potwierdzającym  jest świadectwo kwalifikacyjne.

3. Czym są pomiary i po co je wykonujemy?
Celem    pomiarów    jest    sprawdzenie   czy   instalacja   elektryczna    oraz    zainstalowane    urządzenia    elektryczne   są  wykonane     i    zainstalowane prawidłowo. W pierwszej kolejności dokonujemy oględzin - czyli sprawdzamy, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia poprzez uszkodzoną izolację, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane. Poza tym sprawdzamy czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych.
Urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.
Po przeprowadzeniu oględzin przechodzimy do pomiarów.
- najważniejszym pomiarem jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez dostatecznie szybkie wyłączenia zasilania (tzw. pomiar skuteczności zerowania). Ten pomiar polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające (wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa) odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia (pralka, lodówka)
- kolejnym jest pomiar rezystancji izolacji - pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie – zbyt niska wartość rezystancji izolacji może spowodować wadliwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych.
-  badanie wyłączników różnicowoprądowych – polega na sprawdzeniu zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.

4. Kiedy i jak często należy wykonywać pomiary elektryczne?

 • Zawsze – przed oddaniem obiektu do eksploatacji, w którym zainstalowano lub modernizowano instalacje lub urządzenia elektryczne.  Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.
 • Każdorazowo –     w       przypadku      wystąpienia    czynników    zewnętrznych   oddziaływujących   na   obiekt,   związanych   z  działaniem człowieka lub sił natury takich jak:
  - wyładowania atmosferyczne
  - silne wiatry
  - intensywne opady
  - pożary i powodzie,
  w wyniku których doszło lub mogło dojść do uszkodzenia obiektu.
 • Okresowo - kontrola ta powinna obejmować w szczególności badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

LP.
Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

Nie rzadziej niż co

1 O wyziewach żrących 
1 rok   
1 rok
2 Zagrożone wybuchem 1 rok  
1 rok
3 Otwarta przestrzeń      
5 rok 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) 5 rok  
1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)  
5 rok 
1 rok
6 Zagrożone pożarem       
1 rok 5 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)   
1 rok 5 rok
8 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)      
1 rok 
5 rok
9 Pozostałe nie wymienione w p.1-8     
5 rok 
5 rok

Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p. poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia (np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.
•    pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych
Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 6 lat. (wg. PN-86/E-05003/01)

5. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych?

Uwaga !!! obowiązek spoczywa na:
a)   dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku,
b)  właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,
c)  użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych należy:

-  uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu,    rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie,
-  uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w    zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, osprzętu, zabezpieczeń i    środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz    uziemień instalacji i aparatów,
-  sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian,    zmierzeń remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej    realizacji tych planów,
-  kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),
-  zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy    nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
-  przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji    elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia    użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska,
-  udział w pracach związanych z likwidacja skutków awarii i zakłóceń,
-  prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, jako    wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
-  bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii    elektrycznej.

6. Podstawa prawna wykonywania pomiarów:

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami)

7. Protokół z pomiarów

Po przeprowadzeniu pomiarów elektryk przygotowuje protokół, który powinien zawierać, oprócz wszelkich informacji dotyczących oględzin i wykonanych badań, również zestawienie istotnych wyników a ponadto informację dotyczącą przeprowadzonych zmian i rozbudowy, jak również o występujących odchyleniach od norm i przepisów, wymieniając odpowiednie części instalacji, których to dotyczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej napisz do nas